top of page
finalmeny.png

Metode sammenligning

Geofysiske metoder omfatter i videste forstand bruken av fysikkens prinsipper i studiet av jord, hav og atmosfære. 

 

Anvendelsen vil for de fleste være kjent fra leting etter olje, gass, kull, vann, mineraler. Dette fagområdet blir kalt prospekteringsgeofysikk. Metodene er imidlertid også etablert som et godt hjelpemiddel for geologer, ingeniører og planleggere av bygg og anleggsvirksomhet. Med den vekt som idag legges på natur og miljøspørsmål, ressursbevaring, bærekraftighet har antallet prosjekter hvor grunnforholdsvurderinger kommer inn i bildet økt i betydelig grad. 

 

Svært ofte er det aktuelt å spørre:

 

            Hvor går grensen mellom forskjellige geologiske formasjoner?

            Hva består formasjonene av?

 

En geofysisk målemetode vil i de fleste tilfeller kunne gi svar på dette. Valg av metode for en gitt problemstilling avhenger av faktorer som

  • Fysiske egenskaper i løsmasser og fjell

  • Krav til nøyaktighet

  • Undersøkelsens omfang ( oversikts- eller detaljundersøkelse)

  • Økonomi

 

De mest alminnelige geofysiske metoder en har å velge mellom faller i grove trekk innenfor fem hovedgruppe:

Seismiske, elektriske-, magnetiske-, gravimetriske-, og radioaktive metoder.

 

Når det gjelder grunnundersøkelser, er det i global sammenheng vanskelig å fremheve en enkelt geofysisk metode som den best anvendelige. I Skandinavia er de fysiske forhold i jord og fjell av en slik karakter at seismiske metoder innbyr til bruk. Dette skyldes i første rekke den gode kontrast i seismiske hastighet en finner mellom løsmasser og fjell.

 

I andre deler av verden, hvor den geologiske historie har vært annerledes, er dette forhold ofte ikke til stede og det kan vise seg at f.eks. elektriske eller magnetiske metoder er å foretrekke. 

Seismiske metoder

Metode

Refraksjonsseismikk

Refleksjonsseismikk

Akustisk profilering

Målt fysisk parameter

Gangtid av seismiske bølger fra sprengladninger, vibratorer, fall-lodd, etc.

Akustiske bølger generert i vann v.h.a. forskjellige energikilder.

Beregnet parameter

Hastighet for seismiske bølger.

Dybder til grenser mellom lag med forskjell i seismiske hastigheter. Bergmekansike data.

Dybder til reflkterende horisonter. Helning av grenseflater. Form av strukturer

Dybder til grunne reflekterende horisonter. Lagdeling i sedimenter. Helning av horisonter.

Anvendelse

Regionalkartlegging av geologisk strukturer.

Detaljundersøkelser ved prospektering etter vann, sand, grus, terningsmasser, malmer og mineraler. Undersøkelser for å løse geotekniske og ingeniørgeologiske problemer.

Regionalkartlegging av geologisk strukturer; bl.a. ved prospektering etter petroleum, vann, sand og grus, malmer, kull, etc.

Kartlegging av bunnforholdene i sjøer og havområder for bygningstekniske formål. Leting etter gjenstander og hindringer på havbunnen.

Elektriske metoder

Metode

Motstandsmåling

Ekvipotensiallinjemetoden

Indusert polarisasjon (relaksasjonsmetode) 

Selvpotensial

Målt fysisk parameter

Spenningsfall ved påtrykt strøm. Tilsynelatende spesifikk motstand.

Forløpet av et påtrykt spenningsfelt

Tidsvariasjon av påtrykt spenning

Spenningsfall i et naturlig spenningsfelt

Beregnet parameter

Beliggenhet av grenser mellom lag med forskjellig ledningsevne. 

Beliggenhet og utstrekning av elektrisk ledende strukturer.

Beliggenhet og utstrekning av formasjoner med elektrokjemisk polariserbarhet.

Beliggenhet av formasjoner som omgir seg med et naturlig spenningsfelt. 

Anvendelse

Bestemmelse av løsmassemektigheter, grenser mellom forskjellige typer sedimenter, dybde til grunnvann og vannførende strukturer. Prospektering etter malmer, petroleum, kull og mineraler.  

Malm- og mineralprospektering. Kartlegging av grenselinjer mellom strukturer med forskjell i elektriske egenskaper.  

Prospektering etter impregnasjonsmalmer, mineraler og kull. Registrering av leirinnhold i sand. 

Malmprospektering. Kartlegging av sedimentære formasjoner, særlig i forbindelse med petroleumsprospektering; grunnvannsnivå.

Magnetiske metoder

Metode

Magnetometri

Målt fysisk parameter

Variasjon i jordens magnetfelt som skyldes forskjell i innhold av magnetisk materiale. 

Beregnet parameter

Beliggenhet og form. Strukturer med forskjell i magnetiske egenskaper. 

Anvendelse

Regionalkartlegging av overgangen mellom sedimenter og grunnfjell. Letning etter magnetiske mineraler og magnetiske gjenstander. 

Gravimetriske metoder

Metode

Gravimetri

Målt fysisk parameter

Variasjon i jordens gravitasjonsfelt som skyldes lokale tetthetsforskjeller. 

Beregnet parameter

Tetthetskontraster og dybder til tettshetskontraster. 

Anvendelse

Regionalgeologiske studier. Grovkartlegging av oljeførende strukturer. Leting etter malmer og mineraler.  

Radioaktive metoder

Metode

Måling av radioaktivitet

Målt fysisk parameter

Naturlig eller indusert radioaktivitet.

Beregnet parameter

Uran- og thoriuminnhold i bergarter. Absorbsjon av radioaktivitet i geologiske strukturer.  

Anvendelse

Uran- og thoriumprospektering. In-situ vurdering av geotekniske parametere som tetthet og vanninnhold. Bestemmelse av bergarters porøsitet i forbindelse med olje letning.     

footer.jpg
Deres løsning innen anvendt geofysikk på land og sjø.

Services

Follow us!

Linkedin

Instagram

Address

Frognerveien 1. 
2016 Frogner
Norge

All rights reserved Geomap Norge AS © 2023

bottom of page